รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดการนำเสนอโครงงาน สาขา ฟิสิกส์ ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :