รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 17 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :