กิจกรรมหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ 24TH International Robot Olympiad 2022
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่ง ประเทศไทย
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :