กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและ แข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา ภายใต้การส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่ง ประเทศไทย
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :