ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม หุ่นยนต์ ระดับสูงมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :