ผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ “ปีนยอดดอยภูคา”
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 3 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :