ผู้ฝึกสอน รางวัล ชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “หุ้น ยนต์ตีกอล์ฟ”
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 3 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :