รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :