ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญเงิน (The National Competition of English Medium Instruction Program Open House 2023)
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :