รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
ได้รับจาก : วิทยาลัยชุมชุนน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :