ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2565
ชื่อ - สกุล : นางอรนิดา อิ่มทอง
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :