ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565
ชื่อ - สกุล : นางอรนิดา อิ่มทอง
ได้รับจาก : สพฐ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :