รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 2 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :