ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :