การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
ได้รับจาก : ชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 9 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :