รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : อำเภอปัว
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 6 มิถุนายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :