รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการ Young Innovator for Nan Development(YIN-D)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ร่วมกับสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :