รางวัลชมเชยพิเศษ อันดับ 1 โครงการ เยาวชนดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ด้วยโครงการตู้แลกขยะอัจฉริยะ ของชมรมเยาวชนสร้างชาติ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : สถาบันการสร้างชาติ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :