โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง อับดับที่ 2 มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The Nationnal Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
ได้รับจาก : มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The Nationnal Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :