รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 16 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :