การแข่งขัน ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :