แข่งขันตอบปัญหา(อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : มหาวิททยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 19 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :