ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 - ม. 3
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
ได้รับจาก : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :