รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 17 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :