การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :