ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ - สกุล : นายอนุรักษ์ เมฆแสน
ได้รับจาก : เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 6 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :