ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1
ชื่อ - สกุล : นายอนุรักษ์ เมฆแสน
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :