รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นายนพพล สุขภิรมย์
ได้รับจาก : The National Completition of English Medium Instruction Program Open House 2023
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :