ชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
ได้รับจาก : สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 30 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :