รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3*800 รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 21 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :