รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :