กิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี"
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 4 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :