การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ม. ปลาย
ชื่อ - สกุล : นายภราดร หมื่นโพธิ์
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :