ครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
ได้รับจาก : สพม.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :