ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองแดง" กิจกรรม Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :