ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองเงิน" กิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :