เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :