รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันฟลอร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สมาคมฟอร์บอลแห่งประเทศไทย
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :