ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย AFS Intercultural Program Thailand
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 13 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :