รางวัลเชิดชูเกียรติแก่กระทรวงวัฒนธรรม "วัฒนคุณาธร" ประเภทเด็กและเยาวชน
ชื่อ - สกุล : นายเจษฎา ปลุกใจ
ได้รับจาก : กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 3 ตุลาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :