รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อ - สกุล : นายชเนรินทร์ จิตอารี
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :