นักเรียนพระราชทาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :