รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : สหวิทยาเชตวรนครและศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 5 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :