ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งการทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรม 2563
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวีดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 12 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :