ชนะเลิศการแข่งขัน NAN COVER DANCE CONTEST 3
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : จังหวัดน่านร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :