ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 9 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :