นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
ได้รับจาก : สอวน. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :