โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (คณิตศาสตร์))
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 26 มิถุนายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :