ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปืกวิชาการค่าย2 สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 คน
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี นันตา
ได้รับจาก : มูลนิธิ สอวน.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :