การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับม.4-6
ชื่อ - สกุล : นางรัตนา วรินทร์
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :